Το υποκατάστημα μιας εταιρείας από άλλη χώρα δεν έχει αυτοτελή νομική ύπαρξη ανεξάρτητη από τη μητρική εταιρεία. Σε νομικό και οργανωτικό επίπεδο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μητρικής εταιρείας και, συνεπώς, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της.

Ο Έτερος εαυτός της Μητρικής Εταιρείας, που την υποκαθιστά, την εκπροσωπεί στον τόπο εγκατάστασής του υποκαταστήματος. Σχέση εξάρτησης μεταξύ Μητρικής & Υποκαταστήματος (ως ενιαία οντότητα), σε απόλυτη σύνδεση, που το τελευταίο ακολουθεί την πρώτη ως προς τον εταιρικό τύπο, τομείς δραστηριότητας, διαθέσιμο κεφάλαιο.

“Στα υποκαταστήματα χαρακτηριστική είναι η απουσία Μετόχου, αφού δεν επενδύεται νέο κεφάλαιο”.

Ως τέτοιο λογίζεται το ήδη υπάρχον στην Μητρική Εταιρεία, από την οποία εγκρίνονται & γίνονται οι οικονομικές συναλλαγές για τα υποκαταστήματα.

Ως εκ τούτου η Μητρική Εταιρεία λογοδοτεί για λογαριασμό του Υποκαταστήματος, ως και αξιώνει έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστικών και Ελεγκτικών Αρχών.

Αυτή η σύνδεση αποτυπώνεται και στη διαδικασία σύστασης του Υποκαταστήματός της, που απαιτεί άριστο & υπεύθυνο συντονισμό ενεργειών από τον ενδιαφερόμενο και τους συνεργάτες του, ώστε να έχει προηγηθεί:

 

  • Συγκέντρωση μιας σειράς νομικών εγγράφων, προσφάτως επικυρωμένων, της Μητρικής Εταιρείας.
  • Εξασφάλιση προδέσμευσης επωνυμίας, ωσότου δεσμευτεί οριστικά με την απόφαση του αρμόδιου Επιμελητηρίου για εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα
  • Κτήση φορολογικής ταυτότητας στην Ελλάδα για τον διορισθέντα ως Διευθυντή (Manager) του υποκαταστήματος.

Η υπεύθυνη προετοιμασία του φακέλου και η έγκυρη προσκόμισή του ενώπιον του αρμόδιου Επιμελητηρίου επιταχύνουν την ολοκλήρωση του project σας.

Δύο είναι τα στάδια ελέγχου του φακέλου της Εταιρείας σας από το Επιμελητήριο:

Α’ Φάση:

Προέλεγχος των εγγράφων της Μητρικής Εταιρείας

Μεταξύ των 2 φάσεων, μπορεί και να αναζητηθούν πρόσθετα έγγραφα ή διορθώσεις, που με την καθοδήγηση ενός έμπειρου συμβούλου περιορίζεται κατά πολύ αυτή η πιθανότητα και επισπεύδεται η εκπλήρωση του project σας.

Β’ Φάση:

Έλεγχος από τη νομική υπηρεσία για οριστική έγκριση και σύσταση υποκαταστήματος.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν υποκαταστήματα εντός της επικράτειας, αλλά η διαδικασία είναι πιο απλοποιημένη αφού έχει η μητρική ήδη φορολογική παρουσία & αναγνωρισμένη νομική υπόσταση.

Επικεφαλής στέλεχος λογίζεται ο Διευθυντής(ες) Υποκαταστήματος που ενέχεται περιορισμένα & αναλογικά στον ίδιο βαθμό, ως ισχύει γενικά για διοικούντες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης λόγω υπαιτιότητας).

Η επιλογή του Διευθυντή (Manager) δεν ασκείται απεριόριστα, εφόσον είναι πολίτης χώρας εκτός ΕΕ. Σε αυτή την ειδική περίπτωση, χρειάζεται ο υποψήφιος Manager να υποδείξει και την άδεια διαμονής της οποίας είναι κάτοχος, ώστε να εγκριθεί από το Επιμελητήριο η επιλογή του Manager  και η εγκατάσταση του υποκαταστήματος.

Γενικά, δεκτές γίνονται οι άδειες διαμονής που δίνουν πρόσβαση σε εργασία

(ανεξάρτητη ή έστω εξαρτημένη).

Κατ’ εξαίρεση, θέματα αδειοδότησης λειτουργίας τους (σε τομείς δραστηριότητας που απαιτείται) αντιμετωπίζονται διαφορετικά σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του και γι’ αυτό το πεδίο των αδειοδοτήσεων πρέπει να προσεγγίζεται ξέχωρα και να εξετάζονται έγκαιρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις λήψης της,

Τα υποκαταστήματα λειτουργούν υπό την πλήρη εποπτεία της Μητρικής τους και υφίστανται προφανώς όσο υπάρχει η Μητρική τους, ως και πρέπει να εκπληρώνουν τον εταιρικό σκοπό της Μητρικής.

Ενημερωθείτε για τη νομική δομή των επιχειρήσεων και τον τρόπο λειτουργίας των υποκαταστημάτων από το Νομικό Τμήμα της Atlas Consulting.

Το άρθρο συντάχθηκε από την Antonia Drongiti, Legal Advisor της Atlas Consulting.

Μετάβαση στο περιεχόμενο