Στο ΦΕΚ 3106Β που εκδόθηκε στις 03-12-2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Θεωρητικά η νομοθεσία προσπαθεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες για έκδοση μίας άδειας . Βέβαια η θεωρία με την πράξη καμία φορά απέχουν , αλλά ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά όντως οι διαδικασίες θα γίνονται πιο απλές αντί για πιο περίπλοκες .

Αρκετά όμως με τις ευχές , πατήστε στο συνέχεια για να δούμε πως βγαίνει πλεόν μια άδεια για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

 

Η διαδικασία συνεχίζει να είναι σε δύο στάδια : την Προέγκριση και την Αδεία Ίδρυσης και Λειτουργίας . Το στάδιο της προέγκρισης έχει απλουστευτεί , οπότε είναι πλέον εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία .

 

Προέγκριση

 

Για να πάρουμε προέγκριση καταθέτουμε στον Δήμο τα εξής δικαιολογητικά :

 

 • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θέση και το είδος του καταστήματος .

 

 • Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος . Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

 

 • Διάγραμμα Κάλυψης

Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα , σε ακτίνα 50 m . Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιωτή μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.

 • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Προσοχή ! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος .

 

Επίσης , αρκετοί Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης , ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο .

 

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση . Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά .

 

Όσον αφορά την έναρξη στην εφορία , μπορεί να προχωρήσει με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση προέγκρισης και φωτοτυπία της αίτησης αυτής ( όπου προφανώς θα φαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει ) .

 

Να τονίσω ότι η προέγκριση δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα. Είναι όμως απαραίτητο βήμα για να γίνει έναρξη στην εφορία και κατά συνέπεια να πάρουμε ταμειακή μηχανή .

 

Ας δούμε , λοιπόν πως παίρνουμε , αυτή την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας . Εντός τριών μηνών από την προέγκριση ( συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση ) , καταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας . Αυτά είναι :

 

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

 • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θεσή και το είδος του καταστήματος .

 

 • Ταυτότητα

Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ) .

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπέυθυνου .

 

 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Βεβαίωση υπογεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης . Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση . Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας , δήλωση ένταξης αυθαιρέτου , εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία .

 

 • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος

Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα ( συνήθως 1/50 ) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Επίσης προσκομίζεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης .

Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου , αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση .

 

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 ( μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ) περί μη καταδίκης .

 

 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία . Το πως εκδίδεται ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας μπορείτε να το δείτε εδώ . Πολλοί Δήμοι δέχονται αντί για το πιστοποιητικό , μία βεβαιώση από την Πυροσβεστική ότι έχει καταχωρηθεί μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία , αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πάρουμε την άδεια χώρις το πιστοποιητικό πυρασφάλειας .

 

 • Παράβολα  

 Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολα ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο και το υγειονομικό .

Στην συνέχεια ο νόμος αναφέρει ρητά ότι :

Ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω.

Αλλά , ανάλογα με την περίπτωση και τον εκάστοτε Δήμο είναι πιθανών να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά .

Αφού προσκομίσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζητηθούν ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υγειονομική Υπηρεσία . Το Υγειονομικό κάνει αυτοψία , εγκρίνει το κατάστημα και στέλνει πίσω τον φάκελο στον Δήμο , μαζί με την έγκριση του .

Έτσι , μπορούμε επιτέλους να πάρουμε την Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , εφόσον προσκομίσουμε την έναρξη στην εφορία ( και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας αν δεν το έχουμε ήδη προσκομίσει ) .

 

Αυτή είναι η διαδικασία λήψης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Καλή μας μέρα!

Stay Positive!

 

Αν θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις μια βιώσιμη επιχείρηση, διάβασε αυτό το άρθρο 7 Βήματα για την δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης

Αν πιστεύεις ότι αυτό που διάβασες, σε ωφέλησε και  είναι ενδιαφέρον, μην το κρατήσεις μυστικό…

διέδωσε το!!! After all, it’s free ;)