Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής

Κεφάλαιο | Λογιστική Παρακολούθηση
Φορολογικό Καθεστώς
Υποχρεωτικά Στοιχεία Καταστατικού

Σύσταση ΝΕΠΑ

 

Οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting σου προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και σύσταση της εταιρίας σου χωρίς χρονοβόρες και ενεργοβόρες διαδικασίες και με τον πιο οικονομικό τρόπο. Για να ιδρύσεις μια Ναυτιλιακή Εταιρία ΝΕΠΑ, υπάρχει μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι η νέα οντότητα να αποκτήσει ΑΦΜ και να εγγραφεί στα απαιτούμενα Μητρώα (Μητρώο ΝΕΠΑ, Μητρώο Εφορίας Πλοίων, κτλ.).

Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής

Η Ν.Ε.Π.Α είναι μια απο τις πιο διαδεδομένες μορφές εταιριών τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην χώρα μας.

Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α.

 

Η Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι εμπορική εταιρία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η σύσταση εταιριών άλλης νομικής μορφής δεν αποκλείεται πχ. η ΙΚΕ είναι μια πιο ευέλικτη μορφή εταιρίας που μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες ναύλωσης αλλά και ταυτόχρονα και άλλες δραστηριότητες.

Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και τον διακριτικό της τίτλο.

Υποχρεωτικά στοιχεία καταστατικού ΝΕΠΑ

 

Η μετοχική σύνθεση της ΝΕΠΑ μπορεί να είναι Μονοπρόσωπη ή Πολυπρόσωπη και καταχωρείται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Η υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών αφορά όλους τους συμμετέχοντες.

Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για:

α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρίας,

β) το εταιρικό κεφάλαιο,

γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητές τους,

δ) τα δικαιώματα των μετόχων,

ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας.

Λογιστική παρακολούθηση

 

Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο. Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.

Κεφάλαιο

 

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€). Το κεφάλαιο καταβάλλεται σε χρήμα αποκλειστικά και όχι σε είδος.

Σκάφη

 

Ειδικοί σε Ναυτιλιακά θέματα σας απαντούν για διαδικαστικά θέματα, καθότι η κτήση ή εκμετάλλευση σκάφους, χαρακτηρισμού ως επαγγελματικό ή commercial (ξένος όρος) & ενδεχόμενη νηολόγησή τους στην Ελλάδα για κτήση ελληνικής σημαίας (ως ισχύει για ΝΕΠΑ) είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ναυτιλιακής εταιρείας σας.

Συνδράμουν σε διεκπεραιωτικές διαδικασίες, γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της γραφειοκρατίας όπως και σας προτείνουν ειδικούς συμβούλους (νηογνώμονες, μηχανικούς, εκτελωνιστές κοκ).

Φορολογικό καθεστώς ΝΕΠΑ

 

Στις Ν.Ε.Π.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:

α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρίας στην αλλοδαπή,

δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρίας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρία,

ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και

στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Our services

Φορολογική & Επιχειρηματική Συμβουλευτική

Φορολογική Έδρα

Διαδικασία Σύστασης Εταιρίας

Έκδοση Τραπεζικού Λογαριασμού

Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη

Φορολογική Εκπροσώπηση

Νομική Υποστήριξη

Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Φορολογικός Σχεδιασμός

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Επιχείρησης

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Sailing on a calm sea!

Οραματίζεστε την ίδρυση της δικής σας Ν.Ε.Π.Α;