Σύσταση

Εταιρίας ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Ίδρυση εύκολα & γρήγορα
Ολοκληρωμένη Υποστήριξη
Διαχείριση & Εκπροσώπηση

Έναρξη Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας

 

Οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting σας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και σύσταση της εταιρίας σας χωρίς χρονοβόρες και ενεργοβόρες διαδικασίες, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Υπάρχει μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι η νέα οντότητα να αποκτήσει ΑΦΜ και να εγγραφεί στα απαιτούμενα Μητρώα (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Μητρώο Εφορίας, Μητρώο ΕΦΚΑ).

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιριών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Ίδρυση

 

Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο.

Λογιστική παρακολούθηση

 

Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.

Κεφάλαιο

 

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

  • Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ, όμως συμβουλή μας είναι το αρχικό κεφάλαιο να είναι τόσο, ώστε να καλύπτει τα έξοδα της επιχείρησης μέχρι αυτή να αποκτήσει έσοδα.
  • Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

H ΙΚΕ διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Διαχείριση & Εκπροσώπηση

 

Όργανα της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Ο διαχειριστής μπορεί να μην είναι και εταίρος. Μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο αλλά και νομική οντότητα.

Για την ενίσχυση της ευελιξίας, της παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων, τόσο εντός, όσο και εκτός συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή οκτώ (8) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και οι εταίροι ενημερώνονται ακόμη και μέσω email. Η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Δυστυχώς διατηρείται και σε αυτήν την περίπτωση το αντιεπενδυτικό κλίμα που επιβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίου βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Our services

Φορολογική & Επιχειρηματική Συμβουλευτική

Φορολογική Έδρα

Διαδικασία Σύστασης Εταιρίας

Έκδοση Τραπεζικού Λογαριασμού

Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη

Φορολογική Εκπροσώπηση

Νομική Υποστήριξη

Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Φορολογικός Σχεδιασμός

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Επιχείρησης

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Create your own dream!

Οραματίζεστε την ίδρυση της δικής σας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας;