Σύσταση Εταιρίας ΙΚΕ

Η σύσταση εταιρίας ΙΚΕ, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα. Με κύριο πλεονέκτημά της τον εύκολο τρόπο σύστασης της χωρίς απαραίτητη την παρουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου και κυρίως γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ, τα τελευταία χρόνια είναι η αγαπημένη μορφή για την σύσταση εταιρίας.

Η Σύσταση της ΙΚΕ στην Υπηρεσία μιας Στάσης γίνεται είτε ηλεκτρονικά  είτε με επίσκεψη στo αρμόδιο τμήμα του Επιμελητηρίου ή του Πιστοποιημένου ΚΕΠ (ρώτησε μας ποια είναι η διαφορά και πότε είναι απαραίτητη η μία ή η άλλη περίπτωση)

Ποια τα χαρακτηριστικά της ΙΚΕ:

 • Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.
 • Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει ο εταίρος που εισφέρει στην εταιρία, με εγγυητικές εισφορές.
 • Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να γίνει σύσταση της  ακόμα και με ένα εταίρο με είσφορα κεφαλαίου 1 ευρώ για τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου ισόποσης αξίας. Μπορεί επίσης να συσταθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους – για να γίνει ένα ανήλικο ιδρυτής σε ΙΚΕ θα πρέπει να υπάρχει δικαστική άδεια
 • Οι εισφορές μπορούν να είναι κεφαλαιακές, να αντιστοιχούν δηλαδή στο γνωστό μας κεφάλαιο, αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές, να αντιστοιχούν δηλαδή σε στοιχεία μη υποκείμενα σε αποτίμηση.
 • Η ευθύνη των εταίρων είναι μέχρι του ύψους του κεφαλαίου.
 • Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Μόνη εξαίρεση είναι ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει εφόσον απαιτηθεί από αυτούς χρέη της εταιρίας μέχρι του ύψους της εισφοράς του

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
 • Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.
 • Η σύσταση της ΙΚΕ γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων.
 • Υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης.
 • Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή 8 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και οι εταίροι ενημερώνονται ακόμη και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και της ιστοσελίδας της εταιρείας.
 • Η διανομή κερδών στους εταίρους έπεται της δημιουργίας αποθεματικού.Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

Η Διαδικασία Σύστασης Ι.Κ.Ε.

Για την σύσταση της Ι.Κ.Ε. απευθύνόμαστε  στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη καταστατική πράξη σύστασης.

Η Σύνταξη του Καταστατικού – Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Το καταστικό της ΙΚΕ μπορεί να συνταχθεί ως ιδιωτικό συμφωνητικό εκτός και αν ορίζεται αλλιώς στον νόμο ( δες παραπάνω περίπτωση με εγγυητική εισφορά ).

 • Το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:
 • Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρεία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ
 • Την εταιρική επωνυμία
 • Την έδρα της εταιρείας,
 • Τις δραστηρίοτητες και Τον σκοπό της,
 • Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας, το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων. καθώς και τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν
 • Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα διαχειρίζεται την εταιρία
 • Τη διάρκεια της εταιρείας. Εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύστασή της.

Στην δική μας ολοκληρωμένη υπηρεσία σύστασης ΙΚΕ , η σύνταξη των καταστατικών ελέγχεται από την Νομική μας.

Σημαντικές Προυποθέσεις πριν την Υπηρεσία Μιας Στάσης 

α) Να γνωρίζουμε τον χώρο που θα είναι η έδρα της επιχείρησης. Ο χώρος αυτός θα είναι η επαγγελματική σας έδρα και θα είναι στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό
β) Να είναι φορολογικά ενήμεροι αυτοί που θα συμμετέχουν στην ΙΚΕ. Φορολογικά ενήμεροι πρέπει να είναι όλοι οι ιδρυτές/μέλη και ο διαχειριστής/ες της Ι.Κ.Ε.
γ) Να έχουμε  αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός σας για τις διαδικασίες σύστασης της εταιρείας.

Τα Επόμενα Βήματα μετά την Σύνταξη του Καταστατικού της ΙΚΕ

Η Σύσταση της ΙΚΕ στην Υπηρεσία μιας στάσης γίνεται είτε από τα μέλη της ΙΚΕ είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο για αυτόν τον λόγο όπως πχ συγκεκριμένο άτομο από την Ομάδα.

Τα βήματα που γίνονται είναι τα εξής:

 • το έγγραφο που πιστοποιεί την έδρα της επιχείρησης
 • η Αίτηση για τον προελέγχο της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της νέας ΙΚΕ και η Καταχώρηση αυτών στο Επιμελητήριο
 • η Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
 • η Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ
 • η Αίτηση για τη Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύστασή της
 • η Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των ιδρυτών,
 • η Αίτηση για την αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

 

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιλογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε ώστε να προβούμε στην σύσταση της εταιρίας ΙΚΕ

1. Αν οι ιδρυτές είναι φυσικά πρόσωπα
– η Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα.
– η Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.

2. Αν οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα
– το Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
– για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
– για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
– για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

– Απόφαση από την Διοίκηση των νομικών προσώπων για την συμμετοχή της σε νέα εταιρία ΙΚΕ

3. Aν οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα από το εξωτερικό
– το Καταστατικό που φέρει σφραγίδα  της Χάγης (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
– ένα Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
– ένα Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
– Απόφαση από την Διοίκηση για την συμμετοχή της σε νέα εταιρία ΙΚΕ

4. Λοιπά Δικαιολογητικά
– Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των ιδρυτών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σύσταση Εταιρίας ΙΚΕ και την Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ίδρυσης Ατομικής επιχείρησης που προσφέρουμε, μπορείς να απευθυνθείς στην εταιρία μας  2310 310 910 ή 210 300 4160, καθώς και ηλεκτρονικά στο info@atlasconsulting.gr.

Επιμέλεια κειμένων:

Γιώργος Κάλφας

Ελισάβετ Τερζή