Υπάρχει μια σύγχιση στην αγορά σχετικά με τό πότε μια επιχείρηση θεωρείται πολύ μικρή, πότε θεωρείται μικρή και πότε θεωρείται μεσαία και συχνά έχουμε παρατηρήσει στην αγορά να χρησιμοποιούνται οι όροι αυτοί χωρίς όμως να γνωρίζουν πραγματικά τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε τύπος επιχείρησης.

Το άρθρο μας έχει σαν στόχο να αποσαφηνίσει τα κριτήρια διαχωρισμού  βάσει των οποίων γίνεται η διάκριση της επιχείρησης ανάλογα με το μέγεθος της, πράγμα πολύ βοηθητικό για να γνωρίσει κάποιος αν μπορεί να αξιοποιήσει Προγράμματα Επιδότησης ΕΣΠΑ αλλά και γενικότερα αν θέλει να μιλάει με σαφείς όρους της αγοράς.

Ποια είναι τα κριτήρια διαχωρισμού βάσει των οποίων αποσαφηνίζουμε το μέγεθος μιας επιχείρησης:

Τα κριτήρια που εξετάζονται είναι τρία:

  • αριθμός εργαζομένων
  • κύκλος εργασιών
  • σύνολο ισολογισμού

Για να χαρακτηριστεί μια επιχειρήση ανάλογα με το μέγεθος της θα πρέπει να πληροί 2 από τα 3 παραπάνω κριτήρια διαχωρισμού τους.

Έτσι, βάσει αυτών των κριτηρίων,  ορισμός των ΜΜΕ ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Τι είναι οι MME επιχειρήσεις και τι χαρακτηριστικά έχουν;

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Πότε μια ΜΜΕ θεωρείται μικρή επιχείρηση;

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πότε μια ΜΜΕ θεωρείται πολύ μικρή επιχείρηση;

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Πότε μια ΜΜΕ θεωρείται μεσαία επιχείρηση;

4. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού είναι ανάμεσα στα 10 έως 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα είμαστε στην διάθεση σου.

Καλή μέρα!

Σουσάνα Κάλφα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο