Μισθοδοσία Επιχειρήσεων

i

Επιχειρήσεις & νομικά πρόσωπα

Δημόσιες υπηρεσίες & νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

Τι μπορούμε να κάνουμε για την επιχείρηση, εταιρία, δημόσιο οργανισμό;

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία διαχείριση μισθοδοσίας & εργατικών;

Εργατικές & μισθοδοτικές Outsourcing υπηρεσίες

 

Ο ορθός υπολογισμός του εργατικού κόστους είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι Αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία ήταν καταιγιστικές τα τελευταία χρόνια.

Η A.TL.AS Consulting και η τεχνογνωσία των στελεχών της σχετικά με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησης ή του οργανισμού σας αλλά και την κάθε τύπου Συμβουλευτική ανάμεσα σε εργαζομένους και νομικές οντότητες.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας

 

Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης, δημιουργήσαμε ένα δυναμικό εξειδικευμένο Τμήμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας & Εργασιακών Θεμάτων που υποστηρίζει εξωτερικά (Outsourcing) κάθε τύπου επιχειρήσεις, εσωτερικού/εξωτερικού.

 

 • Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα
 • Δημόσιες Υπηρεσίας και ΝΠΔΔ
 • Outsourcing σε Λογιστικά Γραφεία

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία διαχείριση μισθοδοσίας & εργατικών;

Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ

Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, προσλήψεις, αποχωρήσεις, τροποποιητικά προγράμματα εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, καταγγελίες σύμβασης, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.

  Συλλογή & επεξεργασία

  Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό.

   Αποστολή Μισθοδοτικών Καταστάσεων

   Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου με το κλείσιμο του μήνα.

    Αποστολή Εξοφλητικών Αποδείξεων

    Αποστολή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών μηνός.

     Αρχείο Πληρωμής

     Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας.

      Υποβολή Κατάστασης Ασφάλισης

      Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κυρίας ΑΠΔ και επικουρικής ασφάλισης.

      Υποβολή Ετήσιου Βιβλίου

      Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ.

      Ασφαλιστική Ενημερότητα

      Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

      Βεβαίωση Αποδοχών

      Υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση.

      Our services

      Επίλυση εργατικών διαφορών μέχρι την παρουσία δικηγόρου

      Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

      Έκδοση όλων των απαραίτητων από τον εργατικό νόμο δικαιολογητικών καθώς επίσης και αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων

      Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων

      Συμβουλευτική για Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ

      Υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από ασφαλιστικά ταμεία

      Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών

      Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας

      Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους

      Υλοποίηση σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ

      Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
      Υπολογισμός του εργατικού κόστους όλων των περιόδων με την συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας και την παρακολούθηση τους

      Our awards

      Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

      Know your rights & obligations!

      Θέλετε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργατικών μας;