Ημερομηνία έναρξης: 22/01/2024 & ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης: 22/05/2024 & ώρα 14:00.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δράσης είναι:

 • η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών
 • ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων
 • η μεγέθυνσής τους (scale up)
 • η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας)
 • η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης.

Αυτό γίνεται μέσω της στήριξης υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics.
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
 4. Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
 5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
 7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
 8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, , που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που τεκμηριωμένα θα συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και θα εξυπηρετεί τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης που θα επιλεγεί.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των € 200.000.

 

Επισημαίνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων : ενδεικτικά δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου και παραγωγικού & μηχανολογικού εξοπλισμού. Δαπάνες για ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων.
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: ενδεικτικά το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, μελέτες ανάπτυξης προϊόντος, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας –Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Λογισμικού: Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses)
  προγραμμάτων λογισμικού
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης: Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και
  δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

 • Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € €60.000 και
 • μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται συνολικός έως και €400.000

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται ως  Προϋπολογισμός & Διάρκεια υλοποίησης της παρούσας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image