μεταφορά φορολογικής κατοικίας
Ποια είναι τα Φορολογικά Κίνητρα για την  Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας Συνταξιούχων εξωτερικού 

Κάθε δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013, που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Οι Βασικές προϋποθέσεις είναι ο αιτούμενος να:

· Μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

· Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Να υπάρχει δηλαδή  Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με το κράτος που βρισκόταν ο φορολογούμενος.

Αν η αίτηση του ενδιαφερόμενου γίνει δεκτή, το φυσικό πρόσωπο για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, καταβάλλει αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% κάθε φορολογικό έτος και  για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Με άλλα λόγια, το παγκόσμιο εισόδημα του αλλοδαπού συνταξιούχου θα φορολογείται αυτοτελώς με αυτόν τον συντελεστή.

Προϋπόθεση επίσης είναι ο φόρος θα καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία δόσημέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα ο συγκεκριμένος φόρος, ο φορολογούμενος χάνει την υπαγωγή στη συγκεκριμένη διάταξη και θα φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που μπορούμε να σας υποστηρίξουμε για την Μεταφορά της Φορολογικής σας Κατοικίας  μπορείτε να καλέσετε τα γραφεία μας ή να επικοινωνήσετε μέσω email