Atlas Consulting https://atlasconsulting.gr/ Atlas Consulting Fri, 05 Apr 2024 08:07:59 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://atlasconsulting.gr/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Atlas_Consulting_Icon-32x32.png Atlas Consulting https://atlasconsulting.gr/ 32 32 Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης https://atlasconsulting.gr/kanonistiki-symmorfosi-os-metro-axiologisis-etairikis-efthynis/ Fri, 05 Apr 2024 07:59:43 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=72589 The post Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Κάθε επιχείρηση ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να λειτουργεί ΣΥΝΝΟΜΑ, εναρμονισμένα σε εθνικά νομοθετήματα και κανονισμούς τόσο στις μεταξύ τις σχέσεις (εσωτερικές) όσο και στις σχέσεις με τρίτους.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση μιας επιχείρησης δείχνει πόσο υπεύθυνη είναι μία επιχείρηση και πόσο εναρμονισμένη βρίσκεται με τον σκοπό ιδρύσεώς της. Όσες επιχειρήσεις έχουν προβλέψει τη δημιουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προσελκύουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Kanonistiki simorfosi - 2

Ας εξετάσουμε τους σκοπούς που υπηρετεί η Κανονιστική Συμμόρφωση. Στην κορυφή της πυραμίδας μεταξύ των σκοπών που υπηρετεί η επιβεβλημένη κανονιστική συμμόρφωση βρίσκεται η:

 

Α. Προαγωγή του Εταιρικού Συμφέροντος και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας ως συνδέεται με τη βιωσιμότητά της.

Το Εταιρικό συμφέρον προστατεύεται όταν τα καταστατικά όργανα μιας εταιρείας διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και των µετόχων της, διασφαλίζοντας την ισότιµη µεταχείριση των µετόχων συµπεριλαµβανοµένων και των µετόχων µειοψηφίας, ως επίσης και των µερών εκείνων τα συµφέροντα των οποίων συνδέονται µε εκείνα της εταιρείας όπως εργαζόµενοι, πιστωτές, επενδυτές, τράπεζες.

 

Επίσης, επιτυγχάνονται:

Β. Αξιολόγηση της Νομιμότητας των Εταιρικών Αποφάσεων

Ενισχύονται συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ως το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Κατορθώνεται η εξασφάλιση της ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθότι οι συγκρουσιακές σχέσεις αποφεύγονται.

 

Γ. Ενίσχυση φερεγγυότητας/αξιοπιστίας μιας επιχείρησης στην αγορά, γίνεται πιο ανταγωνιστική και αυξάνει επενδυτικό ενδιαφέρον

Εταιρικά μορφώματα που λειτουργούν εναρμονισμένα με την ισχύουσα νομοθεσία & υιοθετούν έναν κώδικα δεοντολογίας, όπως ο απευθυνόμενος για τις Ανώνυμες Εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΚΕΔ) του ν. 4706/2020 σε λατινική απόδοση CORPORATE GOVERNANCE, καταφέρνουν και διατηρούν ενισχυμένα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα τέτοιου είδους κώδικες παρέχουν καθοδήγηση και λειτουργούν ως οδηγοί αναφοράς στο «πώς να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνουν τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε εταιρείας».

Χαρακτηρίζεται ως ρύθμιση ήπιου δικαίου, που περιλαμβάνει «κανόνες που διέπουν τη σύνθεση, τη λειτουργία και τα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ευθύνης και τη διευθέτηση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στη διοίκηση και την εταιρία, τους μετόχους (πλειοψηφίας ή, ακόμη συχνότερα, μειοψηφίας), και τους τρίτους ενδιαφερομένους (stakeholders), καθώς και θέματα προστασίας της μειοψηφίας και πολιτικής αποδοχών».

Αρχική εφαρμογή ως προειπώθηκε βρήκε στις Α.Ε. λόγω σημαντικού οικονομικού τους αποτυπώματος: εταιρείες που δραστηριοποιούνται με μεγάλα κεφάλαια, πολυσύνθετη διοικητική δομή-δυσκολία ελέγχου της νομιμότητας λήψης αποφάσεων- συγκρουόμενα συμφέροντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η αναλογική εφαρμογή του ΕΚΕΔ και σε λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ο ν. 4706/2020 ΕΚΕΔ έχει αναγνωριστεί ως κώδικας πρότυπο για κάθε επιχείρηση που θέλει να αναβαθμίσει την αξία της στον επιχειρηματικό κόσμο και να ενισχύσει τη φήμη της.

Δ. Ευνοούνται οι Χρηματοδοτήσεις από Τράπεζες-Οργανισμούς

Αποδεδειγμένα παρατηρείται θετική στάση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εγκρίνουν με μεγαλύτερη ευκολία τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης-δανειοδότησης προς τις συμμορφούμενες επιχειρήσεις λόγω αυξημένης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ) εγκυμονούν κινδύνους σύννομης λειτουργίας και σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της πολύπλοκης δομής τους και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη πλέγματος κανονιστικής συμμόρφωσης, που να οριοθετεί τον τρόπο δράσης τους και να διασφαλίζει τα εχέγγυα της σύννομης λειτουργίας τους.

 

Kanonistiki simorfosi 3

Σημαντικές έννοιες που απαντώνται στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης  κανονιστικής συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

Οι Ενδοεταιρικές Συμφωνίες: Είναι καίριες για την αρμονική λειτουργία μιας επιχείρησης και της προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Τα καταστατικά της όργανα συνεδριάζουν έγκυρα & έγκαιρα, εγκρίνουν συμφωνίες, μεταβιβάσεις μετοχών (share agreement), αναγνωρίζουν προνόμια,  αποφασίζουν για συναλλαγές με τρίτους.

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο του προσωπικού μιας επιχείρησης όσο και των πελατών της είναι μεγίστης πρόνοιας, εξ΄ ου και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμός, Αποφάσεις ΑΠΔ) η μη τήρηση του οποίου επισύρει υψηλά πρόστιμα.

Διαδικασία Ταυτοποίησης Πελάτη (Know your Client): Κάθε επιχείρηση οικονομικής δραστηριότητας ή εμπλοκής της με συναλλαγές πελάτη (ως νομικός ή φορολογικός εκπρόσωπος) θα πρέπει να έχει τους gatekeepers της, που θα συγκεντρώνουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία του πελάτη πριν την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης και ν’ αξιολογούν το οικονομικό του προφίλ.

Έτσι θα λαμβάνει τ’ απαιτούμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας για να συνάπτει σχέσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες (AML).

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών Whistleblowing: που έχει θεσμοθετηθεί με τον εθνικό νόμο 4990/2022. Θα πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των σχετικών Αναφορών («ΥΠΠΑ») σ’ επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 50 εργαζομένους και άνω, στο οποίο θα καταγγέλλονται παραβάσεις  που γίνονται αντιληπτές στο εσωτερικό μιας επιχείρησης όπως και προερχόμενες από το εξωτερικό της περιβάλλον.

Προβλέπεται η ανάθεση σε αρμόδια στελέχη της επιχείρησης που επιφορτίζονται με αυτό το ρόλο του αποδέκτη των αναφορών, ώστε να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων για το δημόσιο συμφέρον.

Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG):  Πρόκειται για σύνολο κανόνων & στρατηγικών που συνδέονται με αρχές βιώσιμης ανάπτυξης & κοινωνικής ευθύνης ενός οργανισμού.

Πλέον αναδεικνύεται η έννοια του εταιρικού συμφέροντος μέσα από τη σύγχρονη συζήτηση περί των αρχών βιωσιμότητας και ελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για την ενίσχυση λοιπόν της εταιρικής διαφάνειας και την ανάδειξη βιώσιμων επενδύσεων  στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου συλλογής ESG Πληροφοριών ATHEX ESG Data Portal.

Στην Atlas Consulting έχοντας βαθιά γνώση όλων των εταιρικών αξιών για μια σύννομη & βιώσιμη επιχείρηση, μπορούμε και σας καθοδηγούμε με ασφάλεια στην προστασία του εταιρικού σας συμφέροντος και στην αναβάθμιση της αξίας της επιχείρησης σας.

Το άρθρο συντάχθηκε από την Αντωνία Δρογγίτη, Legal Advisor της Atlas Consulting.

The post Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης appeared first on Atlas Consulting.

]]>
“Raising the Bar: Atlas Consulting’s ISO Certification Journey” https://atlasconsulting.gr/raising-the-bar-atlas-consultings-iso-certification-journey/ Fri, 15 Mar 2024 13:22:05 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=72255 The post “Raising the Bar: Atlas Consulting’s ISO Certification Journey” appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Πιστοποιήσεις

Στο συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό του Business Process Outsourcing (BPO), η αναζήτηση της συνεχούς εξέλιξης δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι μια δέσμευση.

Στην Atlas Consulting, πάντοτε προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τα πρότυπα της βιομηχανίας και να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη.

Ως απόδειξη της ακλόνητης αφοσίωσής μας, είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε ένα καθοριστικό ορόσημο στο ταξίδι μας – την κατάκτηση των πιστοποιητικών:

ISO/IEC 27001:2013

Πρότυπο Ποιότητας για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών

ISO 22301: 2019

Πρότυπο Ποιότητας για την Διασφάλιση της Επιχειρηματικής Συνέχειας

ISO 37001: 2016

Πρότυπο Ποιότητας για την Διασφάλιση της Αντιδιαφθοράς.

Αυτές οι πιστοποιήσεις όχι μόνο υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υπηρεσίες BPO κορυφαίας ποιότητας, αλλά αντιπροσωπεύουν επίσης ένα αυστηρό διαδικαστικό πλαίσιο για τον συντονισμό των λειτουργιών μας με τα παγκόσμια πρότυπα.

Ελάτε μαζί μας καθώς εξερευνούμε τις κινήσεις που κρύβονται πίσω από αυτήν τη στρατηγική απόφαση και να εξετάσουμε τα αναμενόμενα οφέλη για τους πελάτες μας, και να αποκαλύψουμε πώς η πιστοποίηση ISO μας θέτει ως πρωτοπόρους στον ανταγωνιστικό χώρο της βιομηχανίας BPO.

Τα κίνητρα μας πίσω από την κατοχύρωση της Πιστοποίησης ISO στη Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας & Αντιδιαφθοράς:

Η απόφαση να κατακτήσουμε την πιστοποίηση ISO στη διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στην Atlas Consulting προήλθε από την αφοσίωσή μας να παρέχουμε εξαιρετικές Υπηρεσίες.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του να ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες μας με τα παγκόσμια πρότυπα, επιδιώξαμε να κατοχυρώσουμε και να αναβαθμίσουμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα και ασφάλεια σε όλες τις υπηρεσίες μας.

Τα Οφέλη των Πελατών μας από την Πιστοποίηση ISO

Οι πελάτες που συνεργάζονται με την Atlas Consulting απολαμβάνουν άμεσα οφέλη από την πιστοποίηση ISO μας. Αυτή η πιστοποίηση λειτουργεί ως ισχυρή διαβεβαίωση της δέσμευσής μας να παρέχουμε υπηρεσίες BPO που συμμορφώνονται με διεθνείς προδιαγραφές.

Μεταφράζεται σε αυξημένη αξιοπιστία, συνέπεια και συνολική ικανοποίηση για τους πελάτες μας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά μας να παρέχουμε επαγγελματικές λύσεις υψηλής ποιότητας.

Τα Οφέλη των Πελατών μας από την Πιστοποίηση ISO

Βελτίωση της Εμπειρίας του Πελάτη και του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος στην Αγορά

Η πιστοποίηση ISO διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη στην Atlas Consulting. Ακολουθώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, στοχεύουμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες του πελάτη, να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και να προσφέρουμε μια άψογη εμπειρία των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον, η πιστοποίηση ISO μας θέτει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αριστεία και καθιστώντας μας την καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που αναζητούν εξωτερικούς συνεργάτες.

Ευθυγράμμιση με την Επιχειρηματική Στρατηγική και τους Στόχους στον Τομέα του Business Process Outsourcing (BPO)

Η πιστοποίηση ISO ευθυγραμμίζεται ακριβώς με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική της Atlas Consulting.

Αποτελεί θεμέλιο της δέσμευσής μας στη διαρκή βελτίωση, την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση του πελάτη.

Προσφέροντας και υπερβαίνοντας τα πρότυπα ISO, εξασφαλίζουμε όχι μόνο την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, αλλά συμβάλλουμε και άμεσα στους επιχειρηματικούς μας στόχους, συμπεριλαμβανομένης την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας στην αγορά και της βιώσιμης ανάπτυξης στον δυναμικό τομέα των υπηρεσιών.

Ευθυγράμμιση με την Επιχειρηματική Στρατηγική και τους Στόχους στον Τομέα του Business Process Outsourcing (BPO)

Μελλοντικές Πιστοποιήσεις και Πρωτοβουλίες Ποιότητας στις BPO Υπηρεσίες

Ενώ η επίτευξη της πιστοποίησης ISO αποτελεί σημαντικό ορόσημο, η δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη στις υπηρεσίες BPO δεν σταματά εκεί. Η Atlas Consulting εξετάζει ενεργά επιπλέον πιστοποιήσεις και πρωτοβουλίες ποιότητας στο μέλλον.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάληψη νέων προτύπων που συμβαδίζουν με τις αξίες και τους στόχους μας, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουμε πρωτοπόροι στην παροχή υψηλής ποιότητας και ασφαλών λύσεων.

"Καθώς αναλογιζόμαστε την πορεία μας προς την πιστοποίηση ISO, στεκόμαστε με υπερηφάνεια στο αποτέλεσμα της «μεταμόρφωσης» που έχει φέρει στην Atlas Consulting."

Η προσπάθεια για συνεχή εξέλιξη στη διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας δεν είναι απλώς ένα τετραγωνάκι που τσεκάρεται, αλλά μια συνεχής δέσμευση που υφαίνεται στο ύφασμα της κουλτούρας μας.

Η πιστοποίηση μας στο ISO αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά σηματοδοτεί επίσης ένα νέο ξεκίνημα – μια δέσμευση για διαρκή βελτίωση, καινοτομία και παροχή ασυναγώνιστης αξίας στους πελάτες μας στον τομέα της Φορολογιστικής, Συμβουλευτικής & BPO (Business Process Outsourcing).

Στον δυναμικό χώρο των Business Outsourcing Services, η Atlas Consulting παραμένει ακλόνητη στην αποστολή της να πρωτοπορεί σε νέα πρότυπα και να αγκαλιάζει νέες πιστοποιήσεις.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα αφοσιωμένα μέλη της ομάδας μας που ήταν αναπόσπαστα μέλη αυτού του ταξιδιού. Μαζί, προσβλέπουμε σε ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και συνεχή επιτυχία στην παροχή κορυφαίων Business Outsourcing λύσεων.

“ενδιαφέρεστε ISO πιστοποίηση ISO ? H Atlas Consulting σας παρέχει αυτή την λύση….δείτε αναλυτικά

Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτού του εξαιρετικού κεφαλαίου στην ιστορία μας.”

The post “Raising the Bar: Atlas Consulting’s ISO Certification Journey” appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Ποια τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μορφής; https://atlasconsulting.gr/atomiki-epicheirisi-i-ike-poia-ta-pleonektimata-kai-meionektimata-tis-kathe-morfis/ Fri, 15 Mar 2024 13:21:16 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=72199 The post Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Ποια τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μορφής; appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Στο σύγχρονο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιλογή της κατάλληλης μορφής εταιρίας αποτελεί κρίσιμη απόφαση για κάθε νέο επιχειρηματία.

 

Μεταξύ της ίδρυσης, μιας Ατομικής Επιχείρησης και της ίδρυσης μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), οι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους πολλούς και ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η δραστηριότητα της νέας εταιρίας, ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών, ο τρόπο χρηματοδότησης τους κ.α θέματα, όπου μαζί με τον Σύμβουλό Σύστασης Νέας Εταιρίας θα ζητηθούν τα υπέρ και τα κατά της κάθε εταιρικής μορφής και μαζί θα επιλέξουν την κατάλληλη σύμφωνα πάντα με τους στόχους και τις ανάγκες της νέας επιχείρησης.

atomiki-ike-2

1. Φορολογία Επιχειρήσεων 

Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ της Ατομικής Επιχείρησης και της ΙΚΕ, είναι η φορολογική μεταχείριση των κερδών. Στην Ατομική Επιχείρηση, ο συντελεστής φορολόγησης είναι κλιμακωτός.

Συγκεκριμένα  για τις πρώτες 10.000 € σε εισόδημα είναι 9% και μπορεί να φτάσει έως τις 44% και στην περίπτωση της ΙΚΕ ο φορολογικός συντελεστής είναι σταθερός στο 22%, ανεξάρτητα το ύψος των κερδών.

Αυτό σημαίνει, ότι η Ατομική Επιχείρηση μπορεί να έχει χαμηλότερο φορολογικό βάρος για χαμηλά εισοδήματα, αλλά μπορεί να έχει και υψηλότερους φόρους για μεγαλύτερα κέρδη.

Έτσι η ΙΚΕ έχει εδώ ένα προβάδισμα λόγω της σταθερότητας στον φορολογικό συντελεστή. Επισημαίνεται πως θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην φορολογία το 2024 οι οποίες θα έχουν αναδρομική ισχύ από το 2023 και θα αναλυθούν σε νέο άρθρο.

 

2. Φόρος Μερισμάτων στην Ελλάδα

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο φόρος μερισμάτων. Στην ατομική επιχείρηση δεν υπάρχει φόρος μερισμάτων, ενώ στις ΙΚΕ υπάρχει φόρος διανομής κερδών που κυμαίνεται στο 5%.

Επομένως, αν και η ΙΚΕ προσφέρει ευελιξία όσον αφορά τη διανομή κερδών – καθώς δεν είναι απαραίτητο να διανέμεται το κέρδος κάθε χρόνο – υπάρχει φορολογική επιβάρυνση όταν πραγματοποιηθεί.

Επίσης, επιβάλλεται συντελεστής 5% ως τακτικό αποθεματικό επί το συνολικό ποσό των κερδών, το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των κερδών.

 

3. Πληρωμή Ετήσιου Τέλους Επιτηδεύματος

Σε ότι αφορά το τέλος επιτηδεύματος της ΑΑΔΕ, η Ατομική Επιχείρηση καταβάλει το ποσό των 650€, και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 800€.

Παράλληλα, σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, υπολογίζεται επιπλέον το ποσό των 600€, για κάθε υποκατάστημα. Κοντά σ΄ αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις που ισχύουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, αν δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την έναρξη της εργασίας ή εάν υπάρχει αναπηρία σε επίπεδο ίσο ή μεγαλύτερο του 80%.

atomiki-ike-3

4. Προσδιορισμός και Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, για Ατομική Επιχείρηση ενώ για την ΙΚΕ, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική μόνο για τους διαχειριστές και όχι για τους εταίρους της επιχείρησης.

Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσό των εισφορών ξεκινά από το κατώτατο που είναι τα 150€ (λόγω ιδιότητας νέου επαγγελματία) και αυξάνεται στα 240,25€ μετά το πέρας της πενταετίας.

 

5. Κόστος Συνδρομής Επιμελητηρίου & Υποχρέωση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ  

Το κόστος για την συνδρομή στο επιμελητήριο είναι προαιρετικό και τα τέλη ανταποδοτικά. Επίσης το κόστος για  την συνδρομή στο ΓΕΜΗ για την Ατομική Επιχείρηση είναι 30€ ετησίως, ενώ για τις ΙΚΕ είναι 100€ ετησίως.

Επιπροσθέτως υπάρχει κόστος 10€ για κάθε μεταβολή καταστατικού ή ανάρτηση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

Τα υποκαταστήματα εγγράφονται προαιρετικά στο ΓΕΜΗ.

 

 6. Νομικό Πλαίσιο και Διαδικασίες Έναρξης – Σύστασης

Για την ίδρυση της Ατομικής Επιχείρησης, δεν απαιτείται σύνταξη καταστατικού ή εγγραφή στο Μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Ωστόσο, για την ΙΚΕ αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες. Επομένως για την Ατομική δεν υπάρχουν τροποποιήσεις καταστατικού για κάθε μεταβολή έδρας, σκοπού, εταιρικής σύνθεσης κλπ.

Ταυτόχρονα και στις δύο περιπτώσεις, το άνοιγμα ενός τουλάχιστον επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού είναι απαραίτητο.

Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης και διευκολύνει τον ξεκάθαρο διαχωρισμό των δαπανών και των εσόδων της.

 

7.Κόστος Λογιστικής Παρακολούθησης Εταιρίας

Η μηνιαία αμοιβή για τις Υπηρεσίες Λογιστικής Παρακολούθησης, είναι σημαντικά μικρότερη για την Ατομική Επιχείρηση σε σύγκριση με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Συγκεκριμένα, υπάρχει πλεονέκτημα για την Ατομική λόγω των απλών διαδικασιών και των λιγότερων νομικών υποχρεώσεων, σε αντίθεση με την ΙΚΕ όπου απαιτούνται:

 • η σύνταξη καταστατικού κατά την έναρξη
 • ή άλλη μορφής παρακολούθηση βιβλίων και η τήρηση παρακολούθησης ταμείου
 • η κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τέλος,
 • η υποβολή εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα.

Συνοψίζοντας, οι Σύμβουλοι Σύστασης Νέων Εταιριών της ATLAS Consulting, βρίσκονται στο πλευρό σας σε όλη την διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας σας και στην επιλογή του κατάλληλου τύπου επιχείρησης που σας ταιριάζει.

Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και όλες τις πτυχές του νέου εγχειρήματος, ερευνούμε και σας προτείνουμε τον τύπο εταιρίας θα ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.

Το παρόν συντάχθηκε απο την ομάδα της ATLAS Consulting

Giorgos Kalfas CEO & Co-Founder και

Elisabeth Terzi Companies Formations Specialist

The post Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Ποια τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μορφής; appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Το δυναμικό μάρκετινγκ είναι το κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων https://atlasconsulting.gr/to-dynamiko-marketingk-einai-to-kleidi-gia-tin-afxisi-ton-poliseon/ Tue, 05 Mar 2024 17:22:39 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=70670 The post Το δυναμικό μάρκετινγκ είναι το κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Πώς να χτίσετε μια στρατηγική δυναμικού μάρκετινγκ για να αυξήσετε πωλήσεις και έσοδα στην επιχείρησή σας

Το δυναμικό μάρκετινγκ είναι μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να δημιουργούν ευέλικτες στρατηγικές, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πρόκειται για στρατηγικές μάρκετινγκ δηλαδή που προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, ενσωματώνουν κάθε νέα τεχνολογία και αναβαθμίζουν πλήρως την εικόνα ενός brand.

Παρόλο που το δυναμικό μάρκετινγκ εξαρτάται κυρίως στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα μιας στρατηγικής, δεν παύει να απαιτεί και μια σειρά από άλλες βασικές δεξιότητες, όπως η βαθιά κατάρτιση και γνώση του ψηφιακού κόσμου.

Πως λειτουργεί το δυναμικό μάρκετινγκ;

Στον κόσμο του ψηφιακού εμπορίου για να καταφέρει μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική και να προσελκύσει πελάτες θα πρέπει σίγουρα να χτίσει μια ισχυρή εταιρική ταυτότητα. Σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία στηρίζεται το δυναμικό μάρκετινγκ, το οποίο αξιοποιεί τα επιμέρους χαρακτηριστικά και γνωρίσματα του κάθε brand, ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι «κομμένη και ραμμένη» στις ανάγκες της επιχείρησης.

Η προτεραιότητα δίνεται στην εμπειρία που αποκομίζει ο χρήστης όταν αλληλοεπιδρά με ένα brand, με τη στρατηγική μάρκετινγκ να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των πελατών. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη μελέτη των στατιστικών για την κάθε προωθητική ενέργεια, ώστε να γίνονται άμεσες και δραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις, όπου απαιτείται.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση μιας δυναμικής στρατηγικής

Ας δούμε ορισμένα από τα άμεσα οφέλη που απολαμβάνει ένα brand που υιοθετεί μια δυναμική στρατηγική μάρκετινγκ και τα οποία οδηγούν στην αύξηση των πωλήσεων μιας επιχείρησης:

#1 – Προσαρμοστικότητα

Το δυναμικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει την αλλαγή της προσέγγισης ή της στρατηγικής με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών. Αυτό επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις των πελατών της και έτσι να ικανοποιεί καλύτερα τα θέλω τους.

#2 – Προσωποποιημένη προσέγγιση

Σε μια εποχή όπου οι χρήστες «βομβαρδίζονται» από πληροφορίες, η προσωποποιημένη προσέγγιση είναι αυτή που κερδίζει σημαντικό έδαφος. Καθώς το δυναμικό μάρκετινγκ στηρίζεται στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη, αντίστοιχα η στρατηγική που ακολουθείται μπορεί να είναι λιγότερο απρόσωπη, πιο άμεση και φιλική.

#3 – Έμφαση στα δεδομένα

Το δυναμικό μάρκετινγκ αξιοποιεί δεδομένα προκειμένου να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στους χρήστες. Η μελέτη των δεδομένων αυτών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά μια επιχείρηση να αντιληφθεί καλύτερα την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών της και φυσικά να αυξήσει τις πωλήσεις της.

#4 – Σχέσεις εμπιστοσύνης

Ακριβώς επειδή η όλη προσέγγιση θέτει τον χρήστη σε προτεραιότητα, το δυναμικό μάρκετινγκ είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά μια επιχείρηση να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, σε βάθος χρόνου.

Έξυπνα tips για να ξεκινήσετε με το δυναμικό μάρκετινγκ:

 • Αξιολογήστε την τωρινή κατάσταση του brand σας
 • Καθορίστε συγκεκριμένους στόχους
 • Προσδιορίστε τις προκλήσεις που σας περιμένουν
 • Αναπτύξτε μια ευέλικτη στρατηγική
 • Αξιολογήστε τα αποτελέσματα και κάντε τροποποιήσεις

Το δυναμικό μάρκετινγκ αποτελεί αναμφίβολα το κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων, καθώς επιτρέπει σε ένα brand να αποκτήσει «πρόσωπο», να αντιληφθεί καλύτερα τις ανάγκες των πελατών του και φυσικά να προσελκύσει περισσότερους νέους πελάτες.

Διαβάστε επίσης: Ανάλυση δεδομένων το 2024: εξερευνώντας τις τάσεις, στοχεύοντας σε ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

 

Ελάτε σήμερα σε επαφή μαζί με την Ομάδα Μάρκετινγκ της Atlas Consulting , για να σχεδιάσουμε βήμα, βήμα και προσεκτικά τη στρατηγική δυναμικού μάρκετινγκ που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση, ώστε να εκτοξευτεί στην κορυφή και να πολλαπλασιάσει τα έσοδά της!

Το άρθρο συντάχθηκε από την Chief Marketing Officer της Atlas Consulting, Αφροδίτη Αραμπατζή.

The post Το δυναμικό μάρκετινγκ είναι το κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 https://atlasconsulting.gr/enischysi-anergon-gia-idrysi-epicheirisis-se-tomeis-tis-stratigikis-ris3/ Fri, 01 Mar 2024 08:51:40 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69950 The post Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 04.03.2024 & ώρα 09:00

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14.05.2024 & ώρα 15:00

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3.

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συνα φούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποστηρίζεται η ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε τομείς της στρατηγικής RIS3, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες μικρές και πολύ μικρές (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003) επιχειρήσεις που πρόκειται να συ σταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).

Προϋπόθεση για την ενί σχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:

α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας οι εταίροι/μέτοχοι, ο τίτλος σπουδών των οποίων είναι συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50%.
 • Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδο μές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελί δες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπη ρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μετα φορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικο νομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εν νόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Δαπάνες προσωπικού, 000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ)
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων : έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο, έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: έως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€
 • Δαπάνες λειτουργικές: Έως 70 % του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Δαπάνες Λογισμικού: έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης: Έως 4.000 €. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500 € δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες: (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες), 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δα πανών του επιχειρηματικού σχεδίου.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 5.000.000€ . Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

 • Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € €10.000 και
 • μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται συνολικός έως και €50.000

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι «συγκριτική».

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανο νισμός (ΕΕ) αρίθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image

The post Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα https://atlasconsulting.gr/ypokatastima-allodapis-etaireias-stin-ellada/ Wed, 28 Feb 2024 09:04:15 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69752 The post Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Το υποκατάστημα μιας εταιρείας από άλλη χώρα δεν έχει αυτοτελή νομική ύπαρξη ανεξάρτητη από τη μητρική εταιρεία. Σε νομικό και οργανωτικό επίπεδο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μητρικής εταιρείας και, συνεπώς, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της.

Ο Έτερος εαυτός της Μητρικής Εταιρείας, που την υποκαθιστά, την εκπροσωπεί στον τόπο εγκατάστασής του υποκαταστήματος. Σχέση εξάρτησης μεταξύ Μητρικής & Υποκαταστήματος (ως ενιαία οντότητα), σε απόλυτη σύνδεση, που το τελευταίο ακολουθεί την πρώτη ως προς τον εταιρικό τύπο, τομείς δραστηριότητας, διαθέσιμο κεφάλαιο.

“Στα υποκαταστήματα χαρακτηριστική είναι η απουσία Μετόχου, αφού δεν επενδύεται νέο κεφάλαιο”.

Ως τέτοιο λογίζεται το ήδη υπάρχον στην Μητρική Εταιρεία, από την οποία εγκρίνονται & γίνονται οι οικονομικές συναλλαγές για τα υποκαταστήματα.

Ως εκ τούτου η Μητρική Εταιρεία λογοδοτεί για λογαριασμό του Υποκαταστήματος, ως και αξιώνει έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστικών και Ελεγκτικών Αρχών.

Αυτή η σύνδεση αποτυπώνεται και στη διαδικασία σύστασης του Υποκαταστήματός της, που απαιτεί άριστο & υπεύθυνο συντονισμό ενεργειών από τον ενδιαφερόμενο και τους συνεργάτες του, ώστε να έχει προηγηθεί:

 

 • Συγκέντρωση μιας σειράς νομικών εγγράφων, προσφάτως επικυρωμένων, της Μητρικής Εταιρείας.
 • Εξασφάλιση προδέσμευσης επωνυμίας, ωσότου δεσμευτεί οριστικά με την απόφαση του αρμόδιου Επιμελητηρίου για εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα
 • Κτήση φορολογικής ταυτότητας στην Ελλάδα για τον διορισθέντα ως Διευθυντή (Manager) του υποκαταστήματος.

Η υπεύθυνη προετοιμασία του φακέλου και η έγκυρη προσκόμισή του ενώπιον του αρμόδιου Επιμελητηρίου επιταχύνουν την ολοκλήρωση του project σας.

Δύο είναι τα στάδια ελέγχου του φακέλου της Εταιρείας σας από το Επιμελητήριο:

Α’ Φάση:

Προέλεγχος των εγγράφων της Μητρικής Εταιρείας

Μεταξύ των 2 φάσεων, μπορεί και να αναζητηθούν πρόσθετα έγγραφα ή διορθώσεις, που με την καθοδήγηση ενός έμπειρου συμβούλου περιορίζεται κατά πολύ αυτή η πιθανότητα και επισπεύδεται η εκπλήρωση του project σας.

Β’ Φάση:

Έλεγχος από τη νομική υπηρεσία για οριστική έγκριση και σύσταση υποκαταστήματος.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν υποκαταστήματα εντός της επικράτειας, αλλά η διαδικασία είναι πιο απλοποιημένη αφού έχει η μητρική ήδη φορολογική παρουσία & αναγνωρισμένη νομική υπόσταση.

Επικεφαλής στέλεχος λογίζεται ο Διευθυντής(ες) Υποκαταστήματος που ενέχεται περιορισμένα & αναλογικά στον ίδιο βαθμό, ως ισχύει γενικά για διοικούντες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης λόγω υπαιτιότητας).

Η επιλογή του Διευθυντή (Manager) δεν ασκείται απεριόριστα, εφόσον είναι πολίτης χώρας εκτός ΕΕ. Σε αυτή την ειδική περίπτωση, χρειάζεται ο υποψήφιος Manager να υποδείξει και την άδεια διαμονής της οποίας είναι κάτοχος, ώστε να εγκριθεί από το Επιμελητήριο η επιλογή του Manager  και η εγκατάσταση του υποκαταστήματος.

Γενικά, δεκτές γίνονται οι άδειες διαμονής που δίνουν πρόσβαση σε εργασία

(ανεξάρτητη ή έστω εξαρτημένη).

Κατ’ εξαίρεση, θέματα αδειοδότησης λειτουργίας τους (σε τομείς δραστηριότητας που απαιτείται) αντιμετωπίζονται διαφορετικά σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του και γι’ αυτό το πεδίο των αδειοδοτήσεων πρέπει να προσεγγίζεται ξέχωρα και να εξετάζονται έγκαιρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις λήψης της,

Τα υποκαταστήματα λειτουργούν υπό την πλήρη εποπτεία της Μητρικής τους και υφίστανται προφανώς όσο υπάρχει η Μητρική τους, ως και πρέπει να εκπληρώνουν τον εταιρικό σκοπό της Μητρικής.

Ενημερωθείτε για τη νομική δομή των επιχειρήσεων και τον τρόπο λειτουργίας των υποκαταστημάτων από το Νομικό Τμήμα της Atlas Consulting.

Το άρθρο συντάχθηκε από την Antonia Drongiti, Legal Advisor της Atlas Consulting.

The post Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Digitals Nomads Visa: Γίνε Ψηφιακός Νομάς στην Ελλάδα https://atlasconsulting.gr/digitals-nomads-visa-gine-psifiakos-nomas-stin-ellada/ Wed, 21 Feb 2024 09:13:32 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69560 The post Digitals Nomads Visa: Γίνε Ψηφιακός Νομάς στην Ελλάδα appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία ενός θεσμού ο οποίος θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, η ελληνική έννομη τάξη θέσπισε νομοθετικά ως προτεινόμενη λύση τους Ψηφιακούς Νομάδες .

Υπόβαθρο σε αυτό αποτέλεσε η παγκοσμιοποίηση, η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο νέο εργασιακό διεθνές περιβάλλον.

Πρόκειται για έναν θεσμό που έτσι όπως δίνεται σήμερα η δυνατότητα από τον νόμο και θα αναλυθεί στη συνέχεια, επιτρέπει σε πολίτη τρίτης χώρας να έρθει στην Ελλάδα ακόμη και για τουριστικούς λόγους, και κατά τη διαμονή του, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται οι εργασιακές του ανάγκες, μπορεί να καταθέσει για άδεια διαμονής.

Αφορά κυρίως πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι:

 • μισθωτοί
 • ελεύθεροι επαγγελματίες
 • αυτοαπασχολούμενοι,

οι οποίοι μπορούν να εργαστούν με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία σε αυτήν.

Μία βασική προϋπόθεση επίσης είναι ότι η εργασία από αυτούς, θα πρέπει να παρέχεται σε εργοδότη του οποίου η έδρα θα πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά στο εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα, και εφόσον πάρουν την σχετική άδεια διαμονής στην Ελλάδα, απαγορεύεται να παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο την εργασία τους σε εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.

Η διαδικασία έκδοσης Digital Nomad Visa που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου να αποκτηθεί η εν λόγω άδεια διαμονής είναι διττή.

 • Κατ’ αρχάς ο ενδιαφερόμενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την σχετική άδεια μέσω εθνικής θεώρησης εισόδου, η οποία χορηγείται από την Ελληνική προξενική αρχή του τόπου όπου υπάγεται και διαμένει νόμιμα ο ενδιαφερόμενος πολίτης.
 • Προϋπόθεση ασφαλώς είναι η επίδειξη, πέραν των γενικών δικαιολογητικών υγείας και ποινικού μητρώου, και η πληρωμή του παραβόλου αξίας 75 ευρώ, των ειδικών δικαιολογητικών και εγγράφων τα οποία δικαιολογούν την ύπαρξη της εργασιακής σχέσης, όπως την περιγράψαμε.
 • Καθώς και του ποσού των χρημάτων τα οποία αποκομίζει μηνιαίως ο ενδιαφερόμενος, το ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.500 ευρώ καθαρά, μετά την καταβολή όλων των φόρων στην χώρα όπου παρέχεται η εργασία.

Ο νόμος παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για να φέρει και την οικογένειά του στην Ελλάδα με προϋπόθεση ότι το ποσό που αποκομίζει μηνιαίως προσαυξάνεται κατά 20%, αν επιθυμεί να φέρει τη σύζυγο, και κατά 15% για κάθε παιδί.

Εν συνεχεία και αφού εγκριθεί και αποκτήσει την σχετική εθνική θεώρηση εισόδου, ο πολίτης έρχεται στην Ελλάδα και πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μαζί με σχετικό παράβολο αξίας 1.000 ευρώ, προκειμένου να εξεταστεί η ορθότητα και η πληρότητά τους.

Από τη στιγμή της κατάθεσης και με τη βεβαίωση που αποκτάται, η διαμονή είναι νόμιμη για όσο καιρό εξετάζονται τα υποβληθέντα έγγραφα. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος χωρίς να διαπιστωθεί κάποια έλλειψη εγγράφων, χορηγείται η οριστική άδεια διαμονής, η οποία και έχει διάρκεια 2 χρόνια.

 • Ο δεύτερος τρόπος απόκτησης έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική έννομη τάξη και ισχύει σήμερα, παρεκκλίνοντας από την συνήθη οδό της απόκτησης πρώτα της εθνικής θεώρησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας.
 • Μπορεί δηλαδή ο πολίτης εφόσον έχει εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα, να υποβάλλει απευθείας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εργασιακή του σχέση, τα χρήματα που αποκομίζει, και το παράβολο των 1.000 ευρώ.

Μοναδική διαφορά σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πρέπει να υποβάλλει και μισθωτήριο κατοικίας ή αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

Σημαντική παράμετρος για να μπορεί ο πολίτης να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, η οποία ισχύει για 2 χρόνια, είναι ότι θα πρέπει να μένει στην Ελλάδα τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει νέο νόμο ο οποίος διατηρεί την  δυνατότητα χορήγησης αυτής της άδειας σε όποιον ενδιαφέρεται και έχει φυσικά τις προϋποθέσεις.

Όμως αφαιρεί τη δυνατότητα χορήγησης τέτοιας άδειας μέσω της δεύτερης οδού, διατηρώντας όμως την απόκτησή της μέσω της εθνικής θεώρησης εισόδου. Ο νόμος ήταν να τεθεί σε ισχύ από 01/01/2024, όμως έχει μετατεθεί η έναρξη της εφαρμογής του και αυτή τη στιγμή έχει ψηφισθεί η έναρξή του να ισχύσει από 31/03/2024, χωρίς να είναι γνωστό εάν θα υπάρξει εκ νέου αλλαγή.

 

Επειδή η απόκτηση της άδειας διαμονής για τους Ψηφιακούς Νομάδες είναι μια διαδικασία που απαιτεί την προετοιμασία εγγράφων και καθοδήγηση για την υποβολή τους στην ελληνική προξενική αρχή αλλά και στο υπουργείο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην απόκτηση αυτής, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται και ζητούνται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και διαδικασίας.

Το άρθρο συντάχθηκε από τoν Θοδωρή Κάλφα, Legal Advisor της Atlas Consulting.

The post Digitals Nomads Visa: Γίνε Ψηφιακός Νομάς στην Ελλάδα appeared first on Atlas Consulting.

]]>
Η ATLAS Consulting στην Powerlist των Κορυφαίων Λογιστικών Εταιριών https://atlasconsulting.gr/i-atlas-consulting-stin-powerlist-ton-koryfaion-logistikon-etairion/ Wed, 21 Feb 2024 07:01:16 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69497 The post Η ATLAS Consulting στην Powerlist των Κορυφαίων Λογιστικών Εταιριών appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Με slogan “Accounting Firms that count!” το περιοδικό Finance Pro παρουσίασε για πρώτη φορά την Powerlist των Λογιστικών γραφείων και εταιριών από όλη την Ελλάδα, τα οποία με την συνολική δραστηριότητα τους συμβάλλουν στην διαμόρφωση του Φορολογιστικού κλάδου αλλά και το μέλλον αυτού.

Στα πλαίσια αυτά, η ATLAS Consulting αναδείχθηκε για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, τις Φορολογικές Υπηρεσίες κ.α και ειδικότερα, για την επεξηγηματική επικοινωνία με το πελατολόγιο, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την άμεση διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Με αφορμή την διάκριση της εταιρίας μας στην powerlist «Accounting Firms 100» Powered by Prosvasis του περιοδικού FinancePro, ο κος Γιώργος Κάλφας, Ιδιοκτήτης της Εταιρίας & Εκτελεστικός Διευθυντής δήλωσε:

 ” H ATLAS Consulting είναι μία από τις ιστορικότερες στον κλάδο εταιρία 2ης γενιάς, στην Παροχή Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών, Φορολογιστικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Λύσεων.  

Η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία μας στον χώρο αποδεικνύεται μέσα από την παρουσία μας στον Φορολογιστικό κλάδο για 52 και πλέον χρόνια. Κατανοώντας βαθύτερα τις ανάγκες των πελατών μας δημιουργήσαμε αποτελεσματικές και προηγμένες επιχειρηματικές λύσεις.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία και την σύγχρονη αγορά, προσφέρουμε στους πελάτες μας Καινοτόμες Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας και Ανάλυσης Δεδομένων, υποστηρίζοντας κάθε επιχείρηση στην Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων.

Η μακροχρόνια παρουσία μας στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά έχει οδηγήσει στην απόκτηση εμπιστοσύνης ενός ισχυρού δικτύου πελατών και συνεργατών διεθνώς.

Παράλληλα, η ευθυγράμμιση μας με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, μας καθιστά συμμέτοχους στην αναβάθμιση του ελληνικού φορολογικού κλάδου. “

Γιώργος Κάλφας

The post Η ATLAS Consulting στην Powerlist των Κορυφαίων Λογιστικών Εταιριών appeared first on Atlas Consulting.

]]>
H Ωφελιμότητα των Εργαλείων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Στρατηγική Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων https://atlasconsulting.gr/h-ofelimotita-ton-ergaleion-tis-epicheirimatikis-effyias-ston-psifiako-metaschimatismo-kai-tin-stratigiki-anaptyxi-ton-epicheiriseon/ Thu, 15 Feb 2024 12:52:59 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69346 The post H Ωφελιμότητα των Εργαλείων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Στρατηγική Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ATLAS Consulting με θέμα «H Ωφελιμότητα των Εργαλείων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Στρατηγική Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων».

Η εκδήλωση διεξάχθηκε στα πλαίσια του επιχειρηματικού και οικονομικού Πολυσυνέδριου Money Show, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, στο Hyatt Regency Thessaloniki.

Συγκεκριμένα, η κα Σουσάνα ΠατσούμηΚάλφα Co-Founder & General Manager και ο κος Νώντας Κόκκαλης BI Consultant της ATLAS Consulting, παρουσίασαν την ωφελιμότητα της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών Business Intelligence, πώς υποστηρίζουν την επεξεργασία, την αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας, για την διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Παράλληλα, έγινε αναφορά του τρόπου διαχείρισης των εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυίας ως επιχειρηματικό πλεονέκτημα, με έμφαση στην αναπλαισίωση στρατηγικών και τις ευκαιρίες αύξησης κερδοφορίας, ενώ επισημάνθηκε η Σύνδεση της Επιχειρηματικής Ευφυίας με την Οικονομική & Ηθική Ευφυία.

Συνοψίζοντας, ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν στην εταιρική μας εκδήλωση συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας και εποικοδομητικής συζήτησης.

The post H Ωφελιμότητα των Εργαλείων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Στρατηγική Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων appeared first on Atlas Consulting.

]]>
ΑΤLAS Consulting: 52 Χρόνια Αριστείας στον Φορολογιστικό Τομέα https://atlasconsulting.gr/atlas-consulting-52-chronia-aristeias-ston-forologistiko-tomea/ Fri, 09 Feb 2024 13:27:04 +0000 https://atlasconsulting.gr/?p=69112 The post ΑΤLAS Consulting: 52 Χρόνια Αριστείας στον Φορολογιστικό Τομέα appeared first on Atlas Consulting.

]]>

Θεσσαλονίκη, 08.02.2024

Φέτος, η ATLAS Consulting συμπληρώνει 52 Χρόνια δυναμικής παρουσίας στον Φορολογιστικό Τομέα όπου και γιόρτασε το γεγονός, στην εκδήλωση της ‘’κοπής της πίτας’’.

Σ’ αυτήν την επέτειο, παραβρέθηκαν τα μέλη της ομάδας και οι συνεργάτες της ATLAS Consulting, όπου μεταξύ των άλλων γιόρτασαν την μεγάλη διάκριση της εταιρίας στα Finance and Accounting Awards 2024 με 10 κορυφαία βραβεία!

Ειδικότερα, η εταιρία απέσπασε για 2η φορά, το μεγάλο βραβείο «Συμβουλευτική Εταιρεία της Χρονιάς» και επιπλέον, Gold Award για τις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (Payroll) και τις Φορολογικές Υπηρεσίες.

Atlas_Consutling_Filming_Greece_Europe

Ταυτόχρονα, η ATLAS Consulting συμπλήρωσε ένα χρόνο από την δημιουργία του Τμήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), ενισχύοντας την προσήλωση μας στην  καινοτομία, πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με αφορμή την 52η επέτειο μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την εταιρία μας σε αριθμούς.

  Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το πελατολόγιο μας για την εμπιστοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια και δεσμευόμαστε για την προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών και λύσεων, προστιθέμενης αξίας, υποστηρίζοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

  The post ΑΤLAS Consulting: 52 Χρόνια Αριστείας στον Φορολογιστικό Τομέα appeared first on Atlas Consulting.

  ]]>