Βγήκε πριν μερικές μέρες, ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος που έτρεξε πέρσι την άνοιξη.

Μερικές σκέψεις για το πρόγραμμα κάθως και οι λεπτομέρειες του παρατίθενται παρακάτω.

Αρχικά μερικές σκέψεις:

Πολλοί νέοι άνθρωποι και επιστήμονες που έχουν μείνει στην Ελλάδα και δεν θέλησαν να ξενιτευτούν, σκέφτονται τι θα κάνουν επαγγελματικά και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν την καριέρα τους.

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατά βάση για αυτούς μιας και το 60% του προυπολογισμού αφορά αυτούς ενώ το υπολοιπο 40%, αυτούς που είναι είναι ήδη ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια έναρξη επιτηδεύματος.

Πολλοί μας ρωτάνε: ” να προχωρήσω σε αυτό το πρόγραμμα; αξίζει;”

Το θέμα είναι πολυπαραγοντικό.

Ασφαλώς και η κατάσταση στην χώρα μας δεν είναι ιδανική για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση. Τόσο οι φόροι, οσο και οι εισφορές πνίγουν και τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους.

Όμως μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό το πρόγραμμα για αυτούς που:

 • γνωρίζουν ότι τα προγράμματα επιδοτήσης είναι απλά ένα βοήθημα για τον ξεκίνημα τους ή για την συνέχεια τους
 • γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά ανταγωνιστικό μιας και στον πρώτο κύκλο πέρασαν οι αιτήσεις που είχαν πολύ υψηλή βαθμολογία και είχα πολύ υψηλό βαθμό σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του οδηγού του προγράμματος
 • γνωρίζουν ότι γίνεται η αποπληρωμή της επιδότησης κατά βάση εφόσον έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης (δηλαδή πληρώνονται στο ακέραιο το ποσό των εξόδων). Η μόνη περίπτωση για να γίνει αλλιώς είναι αν αποδοθεί στον ΕΦΕΠΑΕ ισόποση εγγυητική επιστολή για να πάρει προκαταβολή ο δικαιούχος ή αν χρησιμοποιήσει τα escrow accounts
 • γνωρίζουν ποιο είναι το επιχειρηματικό τους πλάνο δηλαδή τι θέλουν να πετύχουν λειτουργώντας την επιχείρηση τους και γιατί έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 • γνωρίζουν ότι κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ λειτουργικα επικουρικά για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν είναι η βάση του.

Μια βασική “καινοτομία” του εν λόγω προγράμματος είναι ότι μπορεί κάποιος να αιτηθεί σε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους, αρχής γενομένης από αρχές Ιουλίου έως το Δεκέμβρη (μια φορά όμως).

Αυτά είναι βασικά θέματα που πρέπει να έχει κάποιος κατά νου, πριν εξετάσει αν το πρόγραμμα τον καλύπτει και αν θέλει να προχωρήσει.

Αυτά τα λίγα είναι food for thought για αυτούς που σκέφτονται να προχωρήσουν στο πρόγραμμα.

Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την Έναρξη/Υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

 

Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

 

Επιδοτούνται για: τη Δημιουργία, Οργάνωση, Υποστήριξη και Λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 I.Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους  ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

 • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

 

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

 

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.

ΙΙ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

ΙII. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.  Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.

Η εταιρία μας A.TL.AS Consulting IKE εκτός από την σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου, έχει την δυνατότητα να προσφέρει και τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,
 • εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
 • σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας,
 • σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν την εταιρία μας για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, θα απολαμβάνουν καλύτερες τιμές και ολιστική υποστήριξη!

πηγή: antagonistikotita.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο