ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

4 παρεμβάσεις:

 • I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
 • II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
 • III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 • ΙV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
  Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν σε 8 τομείς της Εθνικής στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΣΕΕ και οι επιλέξιμες δαπάνες θα προσδιοριστούν στην Αναλυτική πρόσκληση για κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς.

 1. Υλικά, Κατασκευές, & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & κυκλική οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Όλες οι περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης είναι (ενδεικτικά):

Παρέμβαση Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός
Αίτησης Χρηματοδότησης
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000 €
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με
Ερευνητικούς Οργανισμούς
2.000.000 €
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000 €
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)
για επιχειρήσεις
Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το
Horizon Europe.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

Ενδιαφέρεστε για....

Σε ποια περιφέρεια βρίσκεστε;

Σε τι στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας;

Επιθυμώ η ATLAS CONSULTING να διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας μου με σκοπό να με ενημερώνει σχετικά με τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

3 + 13 =

Μετάβαση στο περιεχόμενο