Το να επιχειρείς σε μια ξένη χώρα, κρύβει μεγάλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Από σήμερα και για λίγες μέρες θα σου προσφέρω μερικές γενικές πληροφορίες για τα φορολογικά δεδομένα που υπάρχουν σε κάποιες ενδιαφέρουσες χώρες για να επιχειρήσεις. Η τοποθέτηση μας σε μια ξένη χώρα, ειδικά, τώρα που τα φορολογικά δεδομένα αλλάζουν, πρέπει να γίνεται μετά από πολύ μελέτη και γνώση πάνω στα ειδικά φορολογικά θέματα της.

Επιχειρώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες παγκοσμίως ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλαίσιο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, είναι το κράτος που έχει συνάψει τις περισσότερες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας επιτρέποντας ένα στρατηγικό φορολογικό σχεδιασμό για τις επιχειρήσεις που συστήνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το αδιαμφισβήτητο κύρος, η υψηλή ρευστότητα και η τεχνογνωσία είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και η μείωση της γραφειοκρατίας και η ανάπτυξη ενός απόλυτα λειτουργικού πλαισίου για την διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Κίνητρα – Πλεονεκτήματα

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές:

• Δυνατότητα σύστασης εταιρείας εντός 24 ωρών,

• Χαμηλό κόστος σύστασης της εταιρείας,

• Δεν απαιτείται κάποιος να είναι πολίτης ή κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να ιδρύσει μια εταιρεία,

• Δεν απαιτείται επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ολοκληρωθεί η σύσταση της εταιρείας,

• Δεν απαιτούνται περισσότερα από ένα άτομο για την σύσταση της εταιρείας, και τέλος,

• Μια εταιρεία μπορεί να συσταθεί ακόμα και αν δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από την ημερομηνία σύστασης της αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από τους μετόχους της. Ως αποτέλεσμα, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνει και ένα φυσικό πρόσωπο, καθώς και τις υποχρεώσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας φέρει η ίδια η εταιρεία και όχι οι μέτοχοι της, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία χρησιμοποιείται για τη διάπραξη κάποιου ποινικού αδικήματος.

 

Συντελεστές Εταιρικού Φόρου

Ο κύριος συντελεστής του εταιρικού φόρου ανέρχεται στο 21% και θα μειωθεί στο 20% από την 1η Απριλίου του 2015. Ένας μικρός συντελεστής επί των κερδών (20%) ισχύει για τις εταιρείες με φορολογικά κέρδη κάτω των £300,000 ετησίως. Οι εταιρείες με φορολογικά κέρδη μεταξύ £300,000 και £1,5 εκατ. φορολογούνται με αναλογική κλίμακα με μέσο ρυθμό μεταξύ του βασικού συντελεστή και του μικρού συντελεστή. Τα όρια των £300,000 και £1,5 εκατ. μειώνονται εφόσον η εταιρεία δεν έχει κάποια θυγατρική ή εφόσον η λογιστική περίοδος είναι μικρότερη των 12 μηνών.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Η εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φορολογητέο εισόδημα πάνω από £79,000. Η εθελοντική εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ είναι δυνατή για τις εταιρείες των οποίων το φορολογητέο εισόδημα είναι μικρότερο του ποσού αυτού, κατόπιν εγκρίσεως από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιλογή της χώρας που θα ιδρύσεις μια εταιρία είναι αντικείμενο, εντατικής μελέτης και ανάλυσης δεδομένων.

Ενημερώσου εμπεριστατωμένα για τις υπηρεσίες Ίδρυσης και Συντήρησης Εταιριών στο εξωτερικό, εδώ.

Μην ξεχνάς ότι οι φόροι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Μπορείς όμως με την κατάλληλη καθοδήγηση να τους διαχειριστείς σωστά!

Είμαι στην διάθεση σου,

Γιώργος Γ. Κάλφας

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο