Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 08.02.2024 & ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 08.04.2024 & ώρα 15:00

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα Δράση στοχεύει σε:

 1. υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες,
 2. υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης,
 3. κυκλική οικονομία και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
 4. δημιουργία θέσεων απασχόλησης
 5. αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα) έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο✓ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος✓ Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων✓ Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας✓ Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας✓ Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα✓ Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός✓ Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής✓ Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου✓ Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού & Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

✓ Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία✓ Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού✓ Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικούσχεδίου

✓ Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

✓ Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς καιπροαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.✓ Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς καιλοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα✓ Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας✓ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες Προσωπικού

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών) 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οιακόλουθες:1. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

3. Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή. 

4. Να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ στην περίπτωση των Υπό Σύσταση θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης. 

5. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης. 

6. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

7. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει (οι Υπό Σύσταση θα πρέπει να εγγραφούν μετά την σύστασή τους).

8. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να: 

αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης. 

περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

περιλαμβάνει την δημιουργία τουλάχιστον μίας ( 1 ) νέας θέσης εργασίας ΕΜΕ κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου. 

περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) να κυμαίνεται από € 20.000 έως και € 100.000. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 • Π.Ε. Κοζάνης 
 • Π.Ε. Φλώρινας 
 • Π.Ε. Καστοριάς 
 • Π.Ε. Γρεβενών
 • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 –2027, συνολικού ύψους 30.000.000€ 

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image
Μετάβαση στο περιεχόμενο