Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 04.03.2024 & ώρα 09:00

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14.05.2024 & ώρα 15:00

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3.

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συνα φούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποστηρίζεται η ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε τομείς της στρατηγικής RIS3, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες μικρές και πολύ μικρές (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003) επιχειρήσεις που πρόκειται να συ σταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).

Προϋπόθεση για την ενί σχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:

α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας οι εταίροι/μέτοχοι, ο τίτλος σπουδών των οποίων είναι συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50%.
 • Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδο μές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελί δες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπη ρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μετα φορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικο νομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εν νόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Δαπάνες προσωπικού, 000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ)
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων : έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο, έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: έως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€
 • Δαπάνες λειτουργικές: Έως 70 % του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 • Δαπάνες Λογισμικού: έως 30% του Επιχορηγούμενου Προ ϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης: Έως 4.000 €. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500 € δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες: (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες), 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δα πανών του επιχειρηματικού σχεδίου.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 5.000.000€ . Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

 • Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € €10.000 και
 • μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται συνολικός έως και €50.000

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι «συγκριτική».

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανο νισμός (ΕΕ) αρίθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image
Μετάβαση στο περιεχόμενο