Έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία ενός θεσμού ο οποίος θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, η ελληνική έννομη τάξη θέσπισε νομοθετικά ως προτεινόμενη λύση τους Ψηφιακούς Νομάδες .

Υπόβαθρο σε αυτό αποτέλεσε η παγκοσμιοποίηση, η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο νέο εργασιακό διεθνές περιβάλλον.

Πρόκειται για έναν θεσμό που έτσι όπως δίνεται σήμερα η δυνατότητα από τον νόμο και θα αναλυθεί στη συνέχεια, επιτρέπει σε πολίτη τρίτης χώρας να έρθει στην Ελλάδα ακόμη και για τουριστικούς λόγους, και κατά τη διαμονή του, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται οι εργασιακές του ανάγκες, μπορεί να καταθέσει για άδεια διαμονής.

Αφορά κυρίως πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι:

  • μισθωτοί
  • ελεύθεροι επαγγελματίες
  • αυτοαπασχολούμενοι,

οι οποίοι μπορούν να εργαστούν με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία σε αυτήν.

Μία βασική προϋπόθεση επίσης είναι ότι η εργασία από αυτούς, θα πρέπει να παρέχεται σε εργοδότη του οποίου η έδρα θα πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά στο εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα, και εφόσον πάρουν την σχετική άδεια διαμονής στην Ελλάδα, απαγορεύεται να παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο την εργασία τους σε εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.

Η διαδικασία έκδοσης Digital Nomad Visa που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου να αποκτηθεί η εν λόγω άδεια διαμονής είναι διττή.

  • Κατ’ αρχάς ο ενδιαφερόμενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την σχετική άδεια μέσω εθνικής θεώρησης εισόδου, η οποία χορηγείται από την Ελληνική προξενική αρχή του τόπου όπου υπάγεται και διαμένει νόμιμα ο ενδιαφερόμενος πολίτης.
  • Προϋπόθεση ασφαλώς είναι η επίδειξη, πέραν των γενικών δικαιολογητικών υγείας και ποινικού μητρώου, και η πληρωμή του παραβόλου αξίας 75 ευρώ, των ειδικών δικαιολογητικών και εγγράφων τα οποία δικαιολογούν την ύπαρξη της εργασιακής σχέσης, όπως την περιγράψαμε.
  • Καθώς και του ποσού των χρημάτων τα οποία αποκομίζει μηνιαίως ο ενδιαφερόμενος, το ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.500 ευρώ καθαρά, μετά την καταβολή όλων των φόρων στην χώρα όπου παρέχεται η εργασία.

Ο νόμος παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για να φέρει και την οικογένειά του στην Ελλάδα με προϋπόθεση ότι το ποσό που αποκομίζει μηνιαίως προσαυξάνεται κατά 20%, αν επιθυμεί να φέρει τη σύζυγο, και κατά 15% για κάθε παιδί.

Εν συνεχεία και αφού εγκριθεί και αποκτήσει την σχετική εθνική θεώρηση εισόδου, ο πολίτης έρχεται στην Ελλάδα και πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μαζί με σχετικό παράβολο αξίας 1.000 ευρώ, προκειμένου να εξεταστεί η ορθότητα και η πληρότητά τους.

Από τη στιγμή της κατάθεσης και με τη βεβαίωση που αποκτάται, η διαμονή είναι νόμιμη για όσο καιρό εξετάζονται τα υποβληθέντα έγγραφα. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος χωρίς να διαπιστωθεί κάποια έλλειψη εγγράφων, χορηγείται η οριστική άδεια διαμονής, η οποία και έχει διάρκεια 2 χρόνια.

  • Ο δεύτερος τρόπος απόκτησης έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική έννομη τάξη και ισχύει σήμερα, παρεκκλίνοντας από την συνήθη οδό της απόκτησης πρώτα της εθνικής θεώρησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας.
  • Μπορεί δηλαδή ο πολίτης εφόσον έχει εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα, να υποβάλλει απευθείας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εργασιακή του σχέση, τα χρήματα που αποκομίζει, και το παράβολο των 1.000 ευρώ.

Μοναδική διαφορά σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πρέπει να υποβάλλει και μισθωτήριο κατοικίας ή αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

Σημαντική παράμετρος για να μπορεί ο πολίτης να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, η οποία ισχύει για 2 χρόνια, είναι ότι θα πρέπει να μένει στην Ελλάδα τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει νέο νόμο ο οποίος διατηρεί την  δυνατότητα χορήγησης αυτής της άδειας σε όποιον ενδιαφέρεται και έχει φυσικά τις προϋποθέσεις.

Όμως αφαιρεί τη δυνατότητα χορήγησης τέτοιας άδειας μέσω της δεύτερης οδού, διατηρώντας όμως την απόκτησή της μέσω της εθνικής θεώρησης εισόδου. Ο νόμος ήταν να τεθεί σε ισχύ από 01/01/2024, όμως έχει μετατεθεί η έναρξη της εφαρμογής του και αυτή τη στιγμή έχει ψηφισθεί η έναρξή του να ισχύσει από 31/03/2024, χωρίς να είναι γνωστό εάν θα υπάρξει εκ νέου αλλαγή.

 

Επειδή η απόκτηση της άδειας διαμονής για τους Ψηφιακούς Νομάδες είναι μια διαδικασία που απαιτεί την προετοιμασία εγγράφων και καθοδήγηση για την υποβολή τους στην ελληνική προξενική αρχή αλλά και στο υπουργείο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην απόκτηση αυτής, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται και ζητούνται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και διαδικασίας.

Το άρθρο συντάχθηκε από τoν Θοδωρή Κάλφα, Legal Advisor της Atlas Consulting.

Μετάβαση στο περιεχόμενο