1. Οι νέες διατάξεις που αφορούν στα φορολογικά έτη 2022 έως 2025

Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του ν. 4172/2013.

Πιο συγκεκριμένα:
i. Προστέθηκε νέο εδάφιο  στο τέλος της περ. δ)
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6».

ii. Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προστέθηκε, μετά την παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
«7. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η απόφαση 35565 ΕΞ 16-03-2022 «Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών» με την οποία καθορίζονται τόσο οι κατηγορίες δαπανών της ομάδας 6 (Υγεία) οι οποίες μετράνε στο διπλάσιο της αξίας τους όσο και οι κατηγορίες δαπανών για τις οποίες αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου.

  1. Κατηγορίες δαπανών οι οποίες μετράνε εις διπλούν για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι  με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες: 

COICOP5 ταξινόμησηΕίδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat οι κωδικοί αναλύονται ως ακολούθως:

ΠεριγραφήThis item includesThis item excludes
06.2.1Ιατρικές υπηρεσίεςIncludes:
consultations of physicians in general or specialist practice
Also includes:
services of orthodontic specialists
Excludes:
services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3)
services of practitioners of traditional medicine (06.2.3)
06.2.1.1Υπηρεσίες γενικών ιατρώνIncludes:
consultations of physicians in general practice
06.2.1.2Υπηρεσίες ειδικών ιατρώνIncludes:
consultations of physicians in specialist practice
Also includes:
services of orthodontic specialists
06.2.2Οδοντιατρικές υπηρεσίεςIncludes:
services of dentists, oral hygienists and other dental auxiliaries
Also includes:
fitting costs of dentures
Excludes:
dentures (06.1.3)
services of orthodontic specialists (06.2.1.2)
services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3)
06.2.2.0Οδοντιατρικές υπηρεσίεςIncludes:
services of dentists, oral-hygienists and other dental auxiliaries
Also includes:
fitting costs of dentures
Excludes:
dentures (06.1.3.9)
services of orthodontic specialists (06.2.1.2)
services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3.1)
06.2.3.9Άλλες παραϊατρικές υπηρεσίεςIncludes:
services of freelance nurses and midwives, acupuncturists, chiropractors, optometrists, physiotherapists, speech therapists etc.

Στην απόφαση του υπ. Οικονομικών τονίζεται ότι, για τις αποδείξεις που μετράνε διπλά από τις ανωτέρω κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC)*:

Κατηγορία ΕμπόρουΠεριγραφή δραστηριότητας
8011Ιατροί
8021Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
8031Οστεοπαθητικοί
8041 Χειροπράκτες
8041Οφθαλμίατροι
8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
8099Ιατρικές Υπηρεσίες

*Οι κατηγορίες εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC) που αναφέρονται στην απόφαση, είναι το σύστημα κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων/ιδρυμάτων που μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές με πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιείται ευρέως από τα πιστωτικά ιδρύματα.

  1. Οι αποδείξεις που μειώνουν το εισόδημα

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5 ταξινόμησηΕίδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
12402 ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat οι κωδικοί αναλύονται ως εξής:

04.3.2 04.3Υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίαςIncludes:
services of plumbers, electricians, carpenters, glaziers, painters, decorators, floor polishers, etc. engaged for minor maintenance and repair of the dwelling
Also includes:
total value of the service (that is, both the cost of labour and the cost of materials are covered)
Excludes:
separate purchases of materials made by households with the intention of undertaking the maintenance or repair themselves (04.3.1)
services engaged for major maintenance and repair (intermediate consumption) or for extension and conversion of the dwelling (capital formation)
04.3.2.104.3.2Υπηρεσίες υδραυλικώνIncludes:
assembly, installation, repair and maintenance of pipe systems, drains, gutters, ducts, mechanical services and related fittings and fixtures for water, gas
04.3.2.204.3.2Υπηρεσίες ηλεκτρολόγωνIncludes:
maintenance and repair electrical wiring systems and related equipment and fixtures
04.3.2.304.3.2Υπηρεσίες συντήρησης για συστήματα θέρμανσηςIncludes:
maintenance and repair of heating systems
04.3.2.404.3.2Includes:
preparation of surfaces of buildings and other structures for painting, apply protective and decorative coats of paint or similar materials, or cover interior walls and ceilings of buildings with wallpaper or other finishes
Also includes:
services of decorators
04.3.2.504.3.2Υπηρεσίες ξυλουργώνIncludes:
cutting, shaping, assembly, erection, maintenance and repair of various types of structures and fittings made from wood and other materials
Also includes:
floor-polishers
04.3.2.904.3.2Άλλες υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίαςIncludes:
insulation works
fencing and railing installation works
plastering works
tiling works
terrazzo, marble, granite and slate works
ornamentation fitting works
interior design services
05.6.205.6Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμναςIncludes:
domestic services supplied by paid staff employed in private service such as butlers, cooks, maids, drivers, gardeners, governesses, secretaries, tutors and au pairs
similar services, including babysitting and housework, supplied by enterprises or self-employed persons
household services such as window cleaning, disinfecting, fumigation and pest extermination
dry-cleaning, laundering and dyeing of household linen, household textiles and carpets
hire of furniture, furnishings, carpets, household equipment and household linen
Excludes:
dry-cleaning, laundering and dyeing of garments (03.1.4)
refuse collection (04.4.2)
sewage collection (04.4.3)
co-proprietor charges for caretaking, gardening, stairwell cleaning, heating and lighting, maintenance of lifts and refuse disposal chutes, etc. in multi-occupied buildings (04.4.4)
security services (04.4.4)
snow removal and chimney sweeping (04.4.4)
removal and storage services (07.3.6)
services of wet-nurses, crèches, day-care centres and other child-minding facilities (12.4.0)
bodyguards (12.7.0)
05.6.2.105.6.2Οικιακές υπηρεσίες από αμειβόμενο προσωπικόIncludes:
domestic services supplied by butlers, cooks, maids, drivers, gardeners, governesses, secretaries, tutors, au pairs, babysitters
Also includes:
house-maids that iron household linen and clothes in the family residence
household services provided by self-employed or enterprises
05.6.2.205.6.2Υπηρεσίες καθαριότητας Includes:
dry-cleaning of household linen and textiles
carpet cleaning
laundering and dyeing of household textiles
05.6.2.305.6.2Ενοικίαση επίπλων και διακοσμητικών ειδώνIncludes:
hire of carpets, household equipment and household linen
05.6.2.905.6.2Άλλες οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμναςIncludes:
other services supplied by enterprises or self-employed persons
cleaners, window cleaning
pest extermination, disinfections
07.3.2.207.3.2Μεταφορά επιβατών με ταξί και με ενοικιασμένο αυτοκίνητο με οδηγόIncludes:
transport of individuals and groups of persons and luggage by taxi and hired car with driver
09.4.1.209.4.1Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες — ΣυμμετοχήIncludes:
skating rinks, swimming pools, golf courses, gymnasia, fitness centres, tennis courts, squash courts and bowling alleys
roundabouts, see-saws and other playground facilities for children
pin-ball machines and other games for adults other than games of chance
ski slopes, ski lifts and the like
hire of equipment and accessories for sport and recreation, such as aeroplanes, boats, horses, skiing and camping equipment
out-of-school individual or group lessons in bridge, chess, aerobics, dancing, music, skating, skiing, swimming or other pastimes
services of mountain guides, tour guides, etc.
navigational aid services for boating
Also includes:
hire of game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice-skates, rollers, spikes, studs, etc.)
Excludes:
cable-car and chairlift transport not at ski resorts or holiday centres (07.3.6.1)
09.4.2.509.4.2Φωτογραφικές υπηρεσίεςIncludes:
services of photographers such as film developing, print processing, enlarging, portrait photography, wedding photography, etc.
Also includes
services provided by non-specialised shops (e.g. supermarkets, consumer electronic stores etc.) and purchase by Internet
12.1.112.1Κομμωτήρια και ινστιτούτα προσωπικής περιποίησηςIncludes:
services of hairdressing salons, barbers, beauty shops, manicures, pedicures, Turkish baths, saunas, solariums, non-medical massages, etc.
diet clubs, tattoo and piercing services
Also includes:
bodycare, depilation and the like Excludes:
spas (06.2.3) or (06.3.0)
fitness centres (09.4.1)
12.1.1.112.1.1Υπηρεσίες κομμωτηρίων ανδρών και παιδιώνIncludes:
services of hairdressing salons, barbers for men and children
12.1.1.212.1.1Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικώνIncludes:
services of hairdressing salons for women
12.1.1.312.1.1Υπηρεσίες προσωπικής περιποίησηςIncludes:
facial beauty treatments, depilation, solarium, pedicure, bodycare, manicure, thalasso therapy, Turkish baths, saunas, non-medical massages, etc.
diet clubs, tattoo and piercing services
12.4.0.112.4.0Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών Includes:
child-mi nding outside the home
nurseries, day-care facilities, wet-nurses, crèches and other child-minding facilities for babies
Kindergarten (other than educational)
after school centres Excludes:
babysitters etc. (05.6.2.1)
educational Kindergartens (division 10)
12.4.0.212.4.0Οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με αναπηρίαIncludes:
rehabilitation centres providing long-term support for patients rather than health care and rehabilitative therapy
12.4.0.312.4.0Υπηρεσίες συντήρησης των ατόμων κατ’ οίκονIncludes:
help to maintain elderly and disabled persons at home (home-cleaning services, meal programmes, day-care centres, day-care services and holiday-care services)
schools for disabled persons where the main aim is to help students overcome their disability
12.7.0.212.7.0Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)Includes:
fees for legal services and accountancy (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
12.7.0.312.7.0Υπηρεσίες γραφείων κηδειώνIncludes:
charges for undertaking and other funeral services

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):
 

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας
0742 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
1711 Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
1731 Εργασίες ηλεκτρολόγου
1740 Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
1750 Εργασίες ξυλουργού
1761 Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
1771 Εργασίες σκυροδέματος
4121 Υπηρεσίες ταξί
7230 Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
7261 Υπηρεσίες κηδειών
7297 Υπηρεσίες μασάζ
7298 Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
7349 Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
7395 Ανάπτυξη φωτογραφιών
7911 Σχολές χορού
7997 Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
7999 Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
8050 Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
8111 Νομικές υπηρεσίες
8351 Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

3.1 Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα.

3.2 Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

3.3 Οι ανωτέρω δαπάνες που μειώνουν το εισόδημα μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψιν και για τη συμπλήρωση του ποσού αποδείξεων που απαιτείται να έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

3.4 Οι δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, και τις οποίες ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί για την να λάβει έκπτωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 39Β του ΚΦΕ (Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων) δεν λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα και για την μείωση του εισοδήματος της περίπτωσης αυτής.

Ακολουθούν βοηθητικοί πίνακες με την ωφέλεια σε φόρο για ορισμένα κλιμάκια εισοδήματος ανά ύψος δαπανών της παρ.7 του άρθρου 15 του ΚΦΕ

  1. Τα ποσά των δαπανών για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ως άνω, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Πηγή: Taxheaven