100% επιδοτηση για Iδρυση επιχειρήσεων απο ανέργους στην Κεντρική ΜακεδονIα

Ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

– Αγροδιατροφικός Τομέας

– Τουρισμός

– Υλικά και Κατασκευές

– Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

– Τεχνολογίες Ενέργειας

– Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

– Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Ενίσχυση

Επιδότηση 100%

Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 4.000,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ

Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ

Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Περίοδος υποβολής

Από 6/9/2021 έως 15/11/2021